OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą MESKO-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą MESKO-NET Sp. z o.o. (dalej „Spółka”), działając na podstawie uchwały nr 3 z dnia 17.05.2022 r. oraz § 6 ust 15,16,17 umowy Spółki, w związku z kończącą się VII kadencją Zarządu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu (VIII kadencji)

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien:

1) spełniać łącznie poniższe warunki:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2) korzystać z pełni praw publicznych,
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
4) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne”, a w przypadku braku ww. dostępu zobowiązać się do wypełnienia, w terminie 21 dni od powołania, ankiety bezpieczeństwa osobowego,
5) zobowiązać się – o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki – do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

2. Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
6) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych

3. Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej. Wzór zgłoszenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) list motywacyjny, wraz ze standardową klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula w załączniku do ogłoszenia),
2) życiorys/CV,
3) oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 pkt 1,
4) pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki (max. 3 strony formatu A4),
5) inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4 powinny zostać złożone przez Kandydata w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6. Kandydaci mogą składać zgłoszenia w siedzibie Spółki w Skarżysku – Kamiennej, adres: ul. Legionów 122A, w dni robocze, w godz. od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia 02 czerwca 2022 r. do godziny 15, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu”.

7. Dopuszcza się przesyłanie zgłoszeń listem poleconym na adres Spółki. W przypadku przesłania przez Kandydata zgłoszenia pocztą, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

8. Od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w Biurze Zarządu Spółki udostępnione będą Kandydatom do wglądu podstawowe informacje o Spółce, tj. aktualny odpis Spółki z KRS, Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy oraz uchwała w sprawie przyjęcia trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

9. Pozostałe informacje o Spółce Kandydaci znajdą również na stronie internetowej Spółki.

10. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

11. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

12. Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.

13. Rada Nadzorcza Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia czynności z pkt 11 powyżej. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu.

14. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:
1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania rynku, na którym funkcjonuje Spółka,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
3) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,
4) znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Prezesa Zarządu w Spółce.

15. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery telefonu wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.

16. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych oraz wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

17. Rada Nadzorcza ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego.

18. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym
czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), proszę o zapoznanie się ze stosownymi klauzulami, których podpisanie i załączenie do zgłoszenia jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu MESKO-NET Sp. z o.o., które znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MESKO-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Legionów 122A
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ww. firmie jest: Pan Maciej Skałbania, tel. +48/41 253-40-07, e-mail: zarzad@meskonet.pl