Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MESKO-NET Sp. z o. o, ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko Kamienna

2)       kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@meskonet.pl

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, bądź przyszłej współpracy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)       Pani/Pana dane osobowe przechowywane na czas trwania umowy i przez okres 6 lat po jej zakończeniu.

6)       posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8)       podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

9)       Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

10)   Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.